Genom att Skurups kommun har påtvingats en stor migration av nyanlända och så kallade ensamkommande (barn) av migrationsverket har det kommunala självstyret i praktiken satts ur spel. Denna migrationsverksamhet har haft förödande konsekvenser för kommunens ekonomi då statens etableringsersättning endast utbetalas under de två första åren, men tiden för att de nyanlända skall lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden överstiger med råge två år.

Detta kommer att påverka kostnaden för kommunens försörjningsstöd negativt under mycket lång tid och med tanke på att staten fortsätter att bedriva en oansvarig massmigrationspolitik genom JÖK (januariöverenskommelsen) så kommer kostnaderna för kommunens försörjningsstöd knappast att komma ner på rimliga nivåer under överskådlig tid. Till detta kommer kostnader för bostad, skola, hemtjänst, osv.

Även följderna för kommunens bostadsmarknad är förödande, bostadskön har vuxit till en nivå som inte längre är hanterbar under överskådlig tid genom de så kallade gå-före-i-bostadskön-kontrakten som gör att nyanlända inte behöver följa bostadskön som vanliga medborgare behöver stå i för att få en hyreslägenhet. Men småhus och villamarknaden har även den påverkats negativt då kommunen gett sig in på denna marknad genom att ägna sig åt andrahandsuthyrning till nyanlända genom att först skaffa sig förstahandskontakt på småhus/villor och på så sätt ökat priserna här. Många av kommuns unga som önskar sig en första bostad och då ofta en billig lägenhet riskerar att drivas från Skurups kommun genom de så kallade gå-före-i-bostadskön-kontrakten som nyanlända ges. Detta resulterar i uteblivna skatter för kommunen då det stora flertalet unga vuxna jobbar och bidrar till vår gemensamma välfärd genom dessa skatter.

Det finns även andra negativa konsekvenser som påverkar kommunen negativt såsom till exempel att stora grupper arbetslösa riskerar att skapa en situation med stök, ett varnande exempel att storstädernas utanförskapsområden eller no-go-zoner.

Kommunallagen och regeringsformen styr bland annat kommunernas verksamhet. Lagarna ger stort utrymme för kommunalt självstyre.

Kommunalt självstyre är en grundläggande princip i det svenska samhället. Självstyret innebär att landsting, regioner och kommuner har stor rätt att själva bestämma hur de ska sköta sina arbetsuppgifter och fördela sina resurser.

Det kommunala självstyret ger mervärden i form av effektivitet, helhetssyn och närhet. Det kommunala självstyret är inskrivet i regeringsformen, som är en av våra grundlagar.

Allt detta sammantaget gör att vi Sverigedemokrater inte ser någon möjlighet att fortsätta den nu bedrivna naiva och ekonomiskt destruktiva migrationspolitiken. Nu anser vi att denna naiva massmigrationspolitik allvarligt skadar Skurups kommun ekonomiskt på ett sätt som på decennier inte går att reparera. Dessutom anser vi att Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning strider mot det kommunala självstyret enligt regeringsformen. Beslut enligt anvisningslagen kan inte överklagas. Däremot kan hävdas att anvisningslagen är grundlagsstridig och bör därför kunna prövas i domstol.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas

Att Skurups Kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar

Att Skurups kommun överklagar alla beslut som avser placeringar i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att därför placeringsbesluten kan överklagas.

_________________________

Lars Nyström, Sverigedemokraterna